Integritetspolicy

Allmänt:

Denna Integritetspolicy gäller mellan Svea Leasing, org.nr. 556395-7389/ Svea Vagnparksadministration 556417-3812 (Svea,”vi” eller ”oss”), och dig som kund när vi samlar in uppgifter från dig i samband med att du besöker vår hemsida www.svealeasing.se eller när du kontaktar Svea genom vår chatt eller formulär på vår hemsida.

Svea är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter du lämnar till oss på Svea. Med ”Personuppgifter” menar vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Detta kan t.ex. vara ditt namn, din adress eller din IP-adress. Denna Integritetspolicy förklarar vilka Personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål som vi samlar in dessa uppgifter.

Samtycke:
Genom att du t.ex. klickar på ”Jag godkänner Sveas Integritetspolicy” i anslutning till att du skickar in ett formulär via vår hemsida samtycker du till att vi behandlar dina Personuppgifter på det sätt som framgår av vår Integritetspolicy.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till delar av, eller hela, behandlingen av dina Personuppgifter enligt denna Integritetspolicy, inklusive samtycket för direktreklam, med verkan från tiden framöver. Du gör detta genom att skriftligen meddela Svea att du tar tillbaka ditt samtycke.

Personuppgifter som behandlas:
När du kontaktar oss via formulär på vår hemsida kan vi komma att samla och använda följande Personuppgifter:

fullständigt namn
anställning
adress
telefonnummer och mobiltelefonnummer
e-post
personnummer (i vissa fall)
fordon/önskat fordon/bilkostnad
körda mil totalt och i tjänst

När du besöker vår hemsida inhämtar vi viss information automatiskt. De Personuppgifter som vi kan komma att samla in automatiskt och använda är följande:

information om hur du använder dig av tjänsten/hemsidan
tekniska information, t.ex. den URL som du använder för att få åtkomst till hemsidan, IP-adress, unikt enhetsnummer (unique device ID), språk och information om identifiering, typ av webbläsare, nätverks- och datorprestanda samt information om vilket operativsystem du använder
lokaliseringsuppgifter

Ändamålen med vår personuppgiftsbehandling:
Vår behandling av dina Personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke. De Personuppgifter vi samlar in från dig behandlar vi framförallt för att kunna kommunicera med dig när du använder våra produkter och tjänster (t.ex. våra webbformulär). Vi använder också Personuppgifterna för att kunna marknadsföra Svea, våra produkter och tjänster och för att kunna skicka information till dig om Svea  via e-post eller post. Sådan information kan bl.a. innefatta marknadsföring av Sveas varor och tjänster, genom nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring.

Vi behandlar också de insamlade Personuppgifterna för att kunna analysera, arbeta med och förbättra din användarupplevelse av våra tjänster och Vår hemsida samt för att säkerställa Vår hemsidas tekniska funktionalitet.

Vi överför inte dina Personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att fullgöra förpliktelser enligt lag, t.ex. vid förfrågan från myndighet, för att bevara våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- och tekniska problem.

Om du inte vill att vi behandlar dina Personuppgifter för direktmarknadsföring så kan du alltid kontakta oss och återta ditt tidigare lämnade samtycke till marknadsföring. Vi sparar dina Personuppgifter i den omfattning som är nödvändig under hela den period vi behöver för att hantera dina pågående ärenden eller som du t.ex. prenumererar på våra nyhetsbrev. När ditt ärende hos oss är avslutat, eller om du väljer att avsluta din prenumeration på våra eventuella nyhetsbrev, så kommer vi radera dina Personuppgifter inom tolv månader.

Underleverantörer:
Svea är ansvarig för att behandlingen av dina Personuppgifter följer tillämpliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter avseende personuppgiftsbehandling. Svea kan använda sig av underleverantörer (”Personuppgiftsbiträden”) för att kunna behandla dina Personuppgifter för de ovan angivna ändamålen. Svea kan t.ex. använda Personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, IT-och kundsupport, utföra kundanalyser och analysera användarupplevelsen och användningen av tjänsten. Personuppgiftsbiträden kommer ha samma skyldigheter som Svea beträffande behandlingen av dina Personuppgifter.

Säkerhet:
Du ska alltid känna dig trygg när du uppger Personuppgifter till Svea. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter som behandlas.

Rätt till utdrag och rättelse:
Du har rätt att kostnadsfritt få information om och bekräftelse på vilka Personuppgifter vi behandlar om dig. För att ta del av den informationen skickar du en skriftlig förfrågan till Svea. Om det visar sig att några Personuppgifter är inkorrekta eller vilseledande har du rätt att begära korrigering av dessa. Du har även rätt att begära att vi raderar eller blockerar dina Personuppgifter, t.ex. om du återkallat ditt samtycke till behandlingen. Vi understryker dock att om vi enligt lag är skyldiga att förvara dina Personuppgifter, så kan dina Personuppgifter endast blockeras. Vid begäran har du också rätt att ta med dig dina Personuppgifter från oss.

Förändring i vår verksamhet:
Svea kan komma att överlåta sina avtalade rättigheter och skyldigheter gentemot dig. Om det sker förändringar i ägandet av Sveas verksamhet, har vi rätt att överföra och överlåta din information, inklusive ditt användarkonto och dina Personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta erbjuda dig tjänsten. Detta omfattar all överlåtelse och överföring till ett företag i Sveas koncern, inklusive ägare eller dotterbolag, till Svea. Eventuella nya ägare måste uppfylla de åtaganden och skyldigheter vi åtagit oss enligt denna Integritetspolicy.

Ändring av denna policy:
Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy vid behov. Den uppdaterade policyn kommer att publiceras på aktuell webbplats www.svealeasing.se.

Rätt att klaga:
Om du anser att vi agerat felaktigt i fråga om behandlingen av dina Personuppgifter har du rätt att vända dig med ditt klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy hör av dig till

Svea Leasing AB
info@svealeasing.se